Úrad kontrolóra adresy meny

8699

Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo . Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Apr 28, 2020 · Mestský úrad: +421 / 31 770 5981. Dom kultúry: +421 / 31 771 4054. Mestská knižnica: +421 / 31 770 2228. Mestská polícia: +421 / 31 770 6777. MeT Šaľa: +421 / 31 770 3646. OSS Šaľa: +421 / 31 770 6084 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1185/01 z 03.02.2015 vykonali: Ing. Matúš Nagy, vedúci kontrolnej skupiny Ing. Alexandra Hanzenová, členka kontrolnej skupiny kontrolu nakladania s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach, ktorej účelom Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Úrad kontrolóra adresy meny

  1. Bitcoinový dúhový graf naživo
  2. 18 a zneužitie napadnutého účtu
  3. Ako nájsť adresu nás peňaženky

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb. 1.

Aug 15, 2019 · obchodného mena, adresy miesta podnikania, adresy sídla alebo k zmene hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ vzniká oznamovacia povinnosť. Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky, podľa § 7a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní

Úrad kontrolóra adresy meny

spolu s požadovanými dokladmi doručia uchádzači poštou alebo osobne na Úrad, Mestský úrad Kysucké Nové Mesto, Mestský úrad Kysucké Nové Mesto Námestie slobody 94 Ing. Eva Chládková hlavný kontrolór. JUDr.

1/11/2017

Adresa: ČSA 6, Zvolenská Slatina. Pracovný úväzok 0,3. Postavenie hlavného kontrolóra  Menu. ÚVOD · ÚRADNÁ TABUĽA · STAVEBNÝ ÚRAD · VÝRUB STROMOV · OZNAMY Práva a povinnosti hlavného kontrolóra a) obecný úrad, Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, Adresa. Obecný úrad č. 197 943 65 Chľaba.

Úrad kontrolóra adresy meny

56. Partizánska 1. 03901 Turčianske Teplice. Postavenie  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade.

Úrad kontrolóra adresy meny

53. PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLÓRA. Rozsah kontrolnej činnosti (1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Úlohy kontrolóra mestskej časti.

Prečítajte si najaktuálnejšie domáce správy z Nitry denníka SME a MY. Osobné údaje – definícia podľa zákona. Osobný . údaj . údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú Prehľad najdôležitejších ekonomických udalostí v SR - november 2007 30. 1 2014. 10 1996. 100 2002.

Úrad kontrolóra adresy meny

STRÁNKOVÉ DNI, TELEF. KONTAKTY Stránkové dni (úradné hodiny), telefon. a fax. kontakty Hlavný kontrolór § 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Obecný úrad ; Starosta obce Oznam o kandidátoch na hlavného kontrolóra.

Dom kultúry: +421 / 31 771 4054.

ako previesť stp na obj
musím platiť dane zo svojho sporiaceho účtu v kanade_
400 000 dolár na nok
20 000 ksh na gbp
ako uzavrieť obchod na bitmexe
40 15 gbp na eur

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podliehajú • obecný úrad • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa

Hlavný kontrolór. Mgr. Oľga Švihoríková hlavnykontrolor@jarok.sk · Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jarok na II. polrok 2015 [pridané  Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tento rozhodne nemá kapacitné možnosti na pravidelnú kontrolu činnosti každej z nich. Hlavný kontrolór  adresa: Obecný úrad Ľubica, Generála Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplý- Písomné prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce možno odovzdať kandidátmi na centre Obecného úradu obce Cabaj-Čápor na adrese Cabaj- Čápor č.